Adam Lipski
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
 1. Najemcy i właściciele lokali zobowiązani są utrzymywać zajmowany lokal i przynależne do niego pomieszczenia we właściwym stanie sanitarno-porządkowym.

 2. Korzystanie przez najemcę i właściciela z zajmowanego lokalu oraz pomieszczeń przynależnych i urządzeń służących do wspólnego użytku winno odbywać się w sposób nie powodujący uciążliwości dla współmieszkańców, dotyczy to w szczególności wykonywania prac remontowych w lokalach.

 3. Osoby przebywające na terenie nieruchomości obowiązane są do zachowania się w sposób nie powodujący uciążliwości dla współmieszkańców, w szczególności dotyczy to nadmiernego hałasu. W godzinach od 22 do 6 na terenie nieruchomości obowiązuje cisza nocna.

 4. Przy korzystaniu z piwnicy, komórki i pomieszczeń wspólnego użytku najemcy i właściciele lokali obowiązani są przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-porządkowych.

 5. Trzepanie dywanów, odzieży i pościeli może się odbywać w miejscach na ten cel przeznaczonych.

 6. Nieczystości należy wrzucać do pojemników na ten cel przeznaczonych, nie zanieczyszczając przy tym otoczenia.

 7. Instalowanie na dachu wszelkich anten jest dozwolone za zgodą zarządcy budynku. W przypadku uszkodzenia dachu w czasie instalowania lub konserwacji anteny koszty naprawy obciążają właściciela anteny.

 8. W lokalach mieszkalnych dozwolone jest posiadanie zwierząt w ilości nie stanowiącej uciążliwości dla otoczenia. Posiadacze zwierząt obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych. Poza teren mieszkania psy winny być wyprowadzane w kagańcu i na smyczy ( nieczystości po nich sprząta właściciel ).

 9. W miejscach wspólnego użytku mieszkańcom nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. Przedmioty te mogą być usunięte przez zarządcę bez uprzedzenia właściciela.

 10. Z urządzeniami w pralni i suszarni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia. Koszty napraw uszkodzeń, powstałych z winy użytkownika, pokrywa użytkownik.

 11. Niedozwolone jest przechowywanie w piwnicach-komórkach materiałów łatwopalnych, wybuchowych i cuchnących oraz używanie otwartego ognia i palenie papierosów.

 12. Korytarze piwnic winny być oświetlone. Doprowadzenie przez mieszkańca oświetlenia do własnej komórki dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą zarządcy na warunkach przez niego określonych.

 13. Niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie nieruchomości wraków samochodów i motocykli. Pozostawione wraki będą usuwane na złomowisko na koszt właściciela.

 14. Wszelkie prace remontowe wykonywane w lokalu winny być zgłaszane do administratora oraz właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Odpady ( gruz, stara armatura itp.) powstałe przy okazji wykonywania remontu mieszkania winny być usunięte przez użytkownika lokalu.


Selektywna zbiórka odpadów
Regulamin porządku domowego
Wodomierze
Dodatki mieszkaniowe
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
StartOfertaDane kontaktoweAktualności/ogłoszeniaPrzydatne informacjePrzepisy prawne
Wszelkie prawa zastrzeżone (Adam Lipski Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami)