Adam Lipski
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.01.2012 roku montaż wodomierzy w lokalu może zostać dokonany pod następującymi warunkami :

1. Wodomierze (ilość uzależniona od rozmieszczenia w mieszkaniu punktów poboru wody) zostaną zainstalowane przez uprawnionego wykonawcę na koszt własny właściciela lokalu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo przed wodomierzami należy zamontować filtry siatkowe.

2. Należy zainstalować wodomierze odporne na:
o działanie zewnętrznych pól magnetycznych
o kropelkowanie
Zainstalowane wodomierze posiadać będą aktualną legalizację.
Za stan techniczny urządzeń pomiarowych oraz ich ponowną legalizację (co 5 lat) odpowiedzialność ponosi właściciel lokalu. W przypadku uszkodzenia wodomierzy, plomb wodomierzowych legalizacyjnych lub plomb monterskich oraz braku ważnej legalizacji rozliczenie poboru wody odbywać się będzie wg zasad przewidzianych dla lokali nie wyposażonych w wodomierze

3. Prawa osób trzecich nie zostaną naruszone.

4. Jeżeli montaż wodomierzy wymaga odcięcia dopływu wody do innych mieszkań należy o terminie i czasie wykonania prac powiadomić sąsiadów z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie informacji w klatce schodowej.

5. Plombowanie wodomierzy można zlecić wykonawcy za pośrednictwem Administratora. Plombowanie może również wykonać wykonawca montujący wodomierze. W tym przypadku konieczne jest oświadczenie podpisane przez wykonawcę montującego wodomierze oraz właściciela lokalu w którym podane będą:
o data plombowania
o numery wodomierzy
o stany początkowe wskazywane przez wodomierze.
Wykonawca mający dokonać plombowania wodomierzy zobowiązany jest do sprawdzenia czy zamontowane wodomierze spełniają wymogi określone w punkcie 2. Jeśli wodomierze nie spełniają określonych w punkcie 2 wymogów wykonawca nie może dokonać ich plombowania.
Brak możliwości zaplombowania wodomierzy nie zwalnia zgłaszającego z wyżej podanej opłaty. Powyższe oświadczenie należy złożyć w administracji.

6. Właściciel lokalu, w którym rozliczenie wody i ścieków dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy zobowiązany jest do:
a) podawania administrującemu odczytów wskazań wodomierzy w terminach określonych każdorazowo w ogłoszeniach wywieszonych w budynku,
b) udostępnienia lokalu w celu dokonania przez administrującego lub przedstawiciela Zarządu prawidłowości działania wodomierzy i kontroli ich wskazań

7. W przypadku nie podania odczytów wodomierzy lub nie udostępnienia lokalu w celu dokonania ich okresowej kontroli rozliczenie wody i ścieków odbywać się będzie wg zasad przewidzianych dla lokali bez wodomierzy.
Gdy wodomierze w budynku będą wyposażone we wskaźniki magnetyczne i wykazany zostanie przez nie fakt poddania wodomierza działaniu zewnętrznego pola magnetycznego, to rozliczenie wody i ścieków odbywać się będzie wg zasad przewidzianych dla lokali bez wodomierzy.

8. Ponadto informujemy, że w przypadku braku prawidłowej cyrkulacji c.w. w budynku lub braku instalacji cyrkulacyjnej w wyposażeniu budynku może występować zwiększony pobór ciepłej wody w lokalu.

Wzór protokółu z montażu wodomierzy:

PROTOKÓŁ
 
dopuszczenia do użytkowania wodomierzy wody: zimnej i ciepłej*
spisany w dniu ..................................r.
 
1.        W lokalu mieszkalnym/użytkowym* nr ................... przy ul. ...............................................................                                        w ....................................................................................., którego właścicielem/najemcą* jest Pan/Pani* ..................................................................... zastano zabudowane wodomierze zimnej i ciepłej* wody:
a) w kuchni – zimnej wody o numerze: ...................,    b) w kuchni – ciepłej wody o numerze: .........................,
 
stan na dzień dzisiejszy:..............................m3,                stan na dzień dzisiejszy:..............................m3,
plomba legalizacyjna ważna od ....................r.,                               plomba legalizacyjna ważna od ....................r.,
stan plomby wodomierza.................................,                                stan plomby wodomierza.................................,
na podejściu wodomierza zabud. są zawory                                 na podejściu wodomierza zabud. są zawory
w ilości ........szt.,:                                                                               w ilości .........szt.,:
 
c) w łazience – zimnej wody o numerze: ..................., d) w łazience – ciepłej wody o numerze: .........................,
 
stan na dzień dzisiejszy:............................m3,                  stan na dzień dzisiejszy:..................................m3,
plomba legalizacyjna ważna od ..................r.,                 plomba legalizacyjna ważna od ............................r.,
stan plomby wodomierza...................................,                              stan plomby wodomierza...................................,
na podejściu wodomierza zabud. są zawory                                 na podejściu wodomierza zabud. są zawory
w ilości ........szt.,:                                                                               w ilości ........szt.,:

  1. Zgodnie z obowiązkiem legalizacji przyrządów pomiarowych wynikającym z: art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 3 kwietnia 1993r. – Prawo o miarach (Dz. U. nr 55. Poz. 248 ze zm.); oraz § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. nr 74, poz. 836) wymieniono powyższe wodomierze na przyrządy o następujących cechach:
 
a) w kuchni – zimnej wody o numerze: ..................,     b) w kuchni – ciepłej wody o numerze: ..........................,
 
stan na dzień dzisiejszy:............................m3,                  stan na dzień dzisiejszy:......................m3,
plomba legalizacyjna ważna od ..................r.,                 plomba legalizacyjna ważna od .....................r.,
stan plomby wodomierza...............................,                  stan plomby wodomierza...............................,
na podejściu wodomierza zabud. są zawory                                 na podejściu wodomierza zabud. są zawory
w ilości ........szt.,:                                                                               w ilości ........szt.,:
 
c) w łazience – zimnej wody o numerze: ..................,  d) w łazience – ciepłej wody o numerze: .........................,
 
stan na dzień dzisiejszy:...........................m3,                   stan na dzień dzisiejszy:.......................m3,
plomba legalizacyjna ważna od ....................r.,                               plomba legalizacyjna ważna od .....................r.,
stan plomby wodomierza................................,                                 stan plomby wodomierza...................................,
na podejściu wodomierza zabud. są zawory                                  na podejściu wodomierza zabud. są zawory
w ilości ........szt.,:                                                                               w ilości ........szt.,:
 
  1. Wodomierze wyszczególnione w pkt. 2 ppkt. a,b,c,d zamontowane zostały zgodnie z warunkami montażu określonymi w karcie gwarancyjnej i dopuszcza się do użytkowania w celu dokonania rozliczeń zużycia ciepłej i zimnej wody.
 
 
 
............................................................                                                                 ................................................................
         (Pieczęć i podpis instalatora spisującego protokół)                                                                                                    (Podpis właściciela/najemcy)
 
* niepotrzebne skreślić

Selektywna zbiórka odpadów
Regulamin porządku domowego
Wodomierze
Dodatki mieszkaniowe
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
StartOfertaDane kontaktoweAktualności/ogłoszeniaPrzydatne informacjePrzepisy prawne
Wszelkie prawa zastrzeżone (Adam Lipski Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami)