Adam Lipski
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych2)
(Dz. U. z dnia 14 stycznia 2008 r.)


Na podstawie art. 9 pkt 1-5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:


Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   tryb zgłaszania przyrządów pomiarowych do prawnej kontroli metrologicznej;
  2)   szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych;
  3)   dowody legalizacji wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;
  4)   okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej;
  5)   wzory decyzji zatwierdzenia typu i świadectw legalizacji;
  6)   wzory znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji i cech zabezpieczających.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach;
  2)   Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Głównego Urzędu Miar;
  3)   podmiocie upoważnionym - należy przez to rozumieć podmiot upoważniony przez Prezesa, na podstawie art. 16a ustawy, do przeprowadzania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;
  4)   ocenie zgodności - należy przez to rozumieć ocenę zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami.

§ 3. Dokonanie prawnej kontroli metrologicznej wykonanej przez właściwe instytucje metrologiczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Republice Turcji oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Prezes uznaje za równoważne zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej, o których mowa w rozporządzeniu, pod warunkiem że prawna kontrola metrologiczna wykonywana przez właściwe instytucje metrologiczne gwarantuje jednolitość miar i dokładność pomiarów w stopniu co najmniej odpowiadającym przepisom szczegółowym określającym wymagania dla poszczególnych przyrządów pomiarowych.

Rozdział 2 

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

§ 4. 1. Wniosek o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego, zwane dalej "zatwierdzeniem typu", powinien zawierać:
  1)   nazwę producenta przyrządu pomiarowego, jego siedzibę i adres;
  2)   adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
  3)   numer identyfikacji podatkowej, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
  4)   numer w rejestrze przedsiębiorców (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej), o ile wnioskodawca taki numer posiada;
  5)   dane identyfikujące rodzaj przyrządu pomiarowego;
  6)   nazwę oraz znak fabryczny przyrządu pomiarowego, o ile jest stosowany;
  7)   przeznaczenie i przewidywany zakres użytkowania przyrządu pomiarowego;
  8)   charakterystyki metrologiczne typu przyrządu pomiarowego;
  9)   wykaz elementów przyrządu pomiarowego, jeżeli przyrząd składa się z więcej niż jednego elementu;
  10)  wykaz urządzeń dodatkowych, które mogą wchodzić w skład przyrządu pomiarowego;
  11)  określenie warunków znamionowych użytkowania przyrządu pomiarowego z uwzględnieniem jego wersji, o ile są przewidziane;
  12)  wykaz załączników;
  13)  datę i miejsce sporządzenia wniosku;
  14)  podpis wnioskodawcy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być sporządzony w języku polskim albo powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 5. 1. Do wniosku o zatwierdzenie typu dołącza się:
  1)   dokumentację techniczno-konstrukcyjną typu przyrządu pomiarowego;
  2)   instrukcję obsługi oraz dodatkowe dokumenty poświadczające charakterystyki metrologiczne, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania danego rodzaju przyrządu pomiarowego i zostały określone w przepisach określających szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, wydanych na podstawie art. 9a ustawy;
  3)   odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - odpis z rejestru lub ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się jego siedziba;
  4)   upoważnienie do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z zatwierdzeniem typu, jeżeli wnioskodawcą jest upoważniony przedstawiciel;
  5)   inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych na podstawie art. 9a ustawy.
2. Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna typu przyrządu pomiarowego powinna zawierać co najmniej:
  1)   szczegółowy opis:
a)  budowy i działania przyrządu pomiarowego,
b)  zabezpieczeń zapewniających prawidłowe działanie przyrządu pomiarowego, o ile mają być stosowane,
c)  urządzeń regulacyjnych lub adiustacyjnych, o ile mają być stosowane,
d)  miejsc na przyrządzie pomiarowym przewidzianych do umieszczania cech legalizacji oraz cech zabezpieczających, o ile mają być stosowane;
  2)   rysunki ogólne przyrządu pomiarowego oraz w razie potrzeby szczegółowe rysunki konstrukcyjne podstawowych elementów, zespołów oraz obwodów przyrządu pomiarowego;
  3)   schematy objaśniające zasadę działania przyrządu pomiarowego oraz w razie potrzeby jego fotografię;
  4)   opisy i objaśnienia do rysunków i schematów;
  5)   opis oprogramowania, uwzględniający jednoznaczną identyfikację zastosowanej wersji oprogramowania oraz wszystkie aspekty jego bezpieczeństwa, o ile ma być stosowane.
3. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Wnioskodawca powinien:
  1)   dołączyć do wniosku jeden egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, jego elementy, urządzenia dodatkowe i wyposażenie dodatkowe niezbędne do przeprowadzenia badania typu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, albo
  2)   wskazać we wniosku miejsce zainstalowania egzemplarza przyrządu pomiarowego reprezentującego typ, jeżeli zgodnie z przepisami określającymi szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, wydanymi na podstawie art. 9a ustawy, badanie typu tego rodzaju przyrządu pomiarowego powinno być przeprowadzane w tym miejscu.
2. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia badania typu, Prezes może wezwać wnioskodawcę do:
  1)   dostarczenia dodatkowych egzemplarzy przyrządów pomiarowych reprezentujących typ przyrządu pomiarowego, ich elementów lub urządzeń dodatkowych lub wyposażenia dodatkowego;
  2)   udostępnienia specjalistycznego sprzętu, w szczególności wzorców miary i odpowiednich środków technicznych, oraz zapewnienia pomocy personelu pomocniczego.

§ 7. 1. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku protokoły z wynikami badań przeprowadzonych przez kompetentne instytucje metrologiczne lub laboratoria, wykazującymi, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca przedstawia egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, oraz jego elementy, urządzenia dodatkowe i wyposażenie dodatkowe, o ile Prezes uzna to za niezbędne do przeprowadzenia badania typu i wezwie wnioskodawcę do ich przedłożenia.

§ 8. Prezes może powierzyć przeprowadzenie badania typu przyrządu pomiarowego w całości lub w części innemu organowi administracji miar w szczególności, gdy badanie typu ma być przeprowadzone w miejscu zainstalowania przyrządu pomiarowego.

§ 9. Z przeprowadzonego badania typu sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:
  1)   dane identyfikujące:
a)  producenta przyrządu pomiarowego oraz, jeżeli ma to zastosowanie, jego upoważnionego przedstawiciela,
b)  wykonawcę badania,
c)  typ przyrządu pomiarowego,
d)  miejsce zainstalowania badanego egzemplarza przyrządu pomiarowego, jeżeli ma to zastosowanie;
  2)   wskazanie zakresu przeprowadzonego badania;
  3)   wyniki badania, w tym charakterystyki metrologiczne danego typu przyrządu pomiarowego;
  4)   stwierdzenie, czy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania;
  5)   informację o dacie i czasie trwania badania;
  6)   pieczątkę imienną i podpis wykonawcy badania.

§ 10. 1. Wzory decyzji zatwierdzenia typu oraz decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzorów, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie stosuje się przy zatwierdzaniu typu urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych oraz wykresówek do tych urządzeń.

§ 11. 1. Znak zatwierdzenia typu składa się z dużych liter "PL" i "T", dwóch ostatnich cyfr roku, w którym wydana jest decyzja zatwierdzenia typu, oraz kolejnego numeru tego znaku nadanego w danym roku.
2. Znaku zatwierdzenia typu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przy zatwierdzaniu typu urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych oraz wykresówek do tych urządzeń.
3. Przyrządy pomiarowe, którym może być nadany znak zatwierdzenia typu o określonym wzorze, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Jeżeli przedmiotem wniosku o zatwierdzenie typu są przyrządy pomiarowe, określone w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, Prezes nadaje zatwierdzonemu typowi przyrządu pomiarowego znak zatwierdzenia typu.

§ 12. 1. Po zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia typu badane egzemplarze przyrządu pomiarowego są zwracane wnioskodawcy łącznie z tymi, które uległy zniszczeniu podczas badania typu. W przypadku nieodebrania przez wnioskodawcę zwracanych przyrządów pomiarowych w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji zatwierdzenia typu podlegają one zniszczeniu i utylizacji na jego koszt.
2. Prezes może zatrzymać w Głównym Urzędzie Miar egzemplarz przyrządu pomiarowego, który był przedmiotem badania typu, albo jego część jako wzór zatwierdzonego typu, który będzie służył jako odniesienie do sprawdzania zgodności wprowadzanych do obrotu lub użytkowania przyrządów pomiarowych z zatwierdzonym typem. Wzór zatwierdzonego typu jest zwracany wnioskodawcy po upływie okresu ważności decyzji zatwierdzenia typu; do zwrotu wzoru zatwierdzonego typu stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

§ 13. 1. Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzenia typu albo decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami powinien zawierać:
  1)   dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6 i 12-14;
  2)   dane identyfikujące decyzję, która ma zostać zmieniona;
  3)   wskazanie zakresu wnioskowanych zmian wraz z uzasadnieniem.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza dokumentację dokonanych modyfikacji przyrządu pomiarowego lub wprowadzonych do niego nowych elementów, które mają lub mogą mieć wpływ na wyniki pomiarów, warunki właściwego stosowania lub warunki techniczne użytkowania tego przyrządu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca przedstawia egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący zmodyfikowany typ oraz jego elementy, urządzenia dodatkowe i wyposażenie dodatkowe, jeżeli Prezes wezwie wnioskodawcę do ich przedłożenia.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do postępowania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzenia typu albo decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 6 ust. 2, § 8 i 9 oraz § 12.

Rozdział 3 

Legalizacja pierwotna i legalizacja jednostkowa

§ 14. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o "legalizacji" bez dalszego określania, należy przez to rozumieć legalizację pierwotną i legalizację jednostkową.

§ 15. 1. Wniosek o dokonanie legalizacji powinien zawierać:
  1)   dane identyfikujące wnioskodawcę:
a)  imię i nazwisko lub nazwę oraz jego adres,
b)  numer identyfikacji podatkowej, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
  2)   dane identyfikujące zgłaszany przyrząd pomiarowy:
a)  nazwę lub znak fabryczny, o ile jest stosowany,
b)  oznaczenie lub nazwę producenta,
c)  zakres pomiarowy, o ile ma to zastosowanie,
d)  numer fabryczny, a w przypadku zgłoszenia partii przyrządów pomiarowych - liczbę przyrządów pomiarowych w partii oraz zakres numerów fabrycznych tych przyrządów,
e)  nadany znak zatwierdzenia typu lub numer decyzji zatwierdzenia typu albo decyzji o uznaniu za równoważne zatwierdzeniu typu - w przypadku przyrządu pomiarowego, który podlega zatwierdzeniu typu i jest zgłaszany do legalizacji pierwotnej;
  3)   datę i podpis wnioskodawcy.
2. Wniosek o dokonanie legalizacji pierwotnej przyrządów pomiarowych w punkcie legalizacyjnym utworzonym u ich producenta albo importera powinien zawierać:
  1)   nazwę i adres punktu legalizacyjnego;
  2)   nadany znak zatwierdzenia typu lub numer decyzji zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego albo decyzji o uznaniu za równoważne zatwierdzeniu typu;
  3)   liczbę przyrządów pomiarowych zgłaszanych do legalizacji pierwotnej;
  4)   datę i podpis wnioskodawcy.
3. Jeżeli wnioskodawcą jest upoważniony przedstawiciel producenta, do wniosku należy dołączyć upoważnienie do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z legalizacją.

§ 16. Do wniosku o dokonanie legalizacji pierwotnej przyrządu pomiarowego niepodlegającego zatwierdzeniu typu oraz do wniosku o dokonanie legalizacji jednostkowej należy dołączyć dokumentację techniczno-konstrukcyjną przyrządu pomiarowego, która powinna zawierać dane określone w § 5 ust. 2.

§ 17. 1. Organy administracji miar oraz podmioty upoważnione prowadzą rejestry wniosków o dokonanie legalizacji.
2. Przyjmujący wniosek o dokonanie legalizacji wydaje pisemne potwierdzenie przyjęcia wniosku albo potwierdza jego przyjęcie na kopii wniosku.
3. W przypadku prowadzenia rejestru wniosków przy użyciu systemu informatycznego jako potwierdzenie przyjęcia wniosku wydawany jest wydruk z rejestru.

§ 18. 1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji powinien przedłożyć egzemplarz lub egzemplarze przyrządów pomiarowych, które mają być poddane legalizacji, albo wskazać we wniosku miejsce przeprowadzenia legalizacji, jeżeli zgodnie z przepisami określającymi szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, wydanymi na podstawie art. 9a ustawy, legalizacja tego rodzaju przyrządu pomiarowego powinna być przeprowadzona w miejscu jego zainstalowania lub miejscu użytkowania.
2. Jeżeli wnioskodawca zgłasza do legalizacji pierwotnej partię przyrządów pomiarowych, przyrządy te mogą być dostarczone do miejsca przeprowadzenia legalizacji w późniejszym terminie ustalonym przez organ administracji miar albo podmiot upoważniony.

§ 19. W przypadku gdy legalizacja przyrządu pomiarowego odbywa się w miejscu jego zainstalowania lub miejscu użytkowania, organ administracji miar może wezwać wnioskodawcę do:
  1)   udostępnienia specjalistycznego sprzętu, w szczególności wzorców miary i odpowiednich środków technicznych, oraz zapewnienia pomocy personelu pomocniczego w zakresie niezbędnym do dokonania legalizacji;
  2)   przedstawienia kopii decyzji zatwierdzenia typu.

§ 20. 1. Organ administracji miar albo podmiot upoważniony przeprowadza podczas legalizacji pierwotnej sprawdzenie przyrządu pomiarowego w zakresie, o którym mowa w art. 8m ust. 2 ustawy, a podczas legalizacji jednostkowej w zakresie, o którym mowa w art. 8m ust. 3 ustawy, zgodnie z przepisami określającymi szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, wydanymi na podstawie art. 9a ustawy.
2. Z przeprowadzonych czynności sprawdzenia sporządza się protokół sprawdzenia albo zapiskę sprawdzenia, które powinny zawierać:
  1)   dane identyfikujące:
a)  wnioskodawcę,
b)  miejsce przeprowadzenia sprawdzenia,
c)  przyrząd pomiarowy,
d)  miejsce zainstalowania lub miejsce użytkowania przyrządu pomiarowego, jeżeli ma to zastosowanie;
  2)   numer fabryczny przyrządu pomiarowego;
  3)   wskazanie zakresu przeprowadzonego sprawdzenia;
  4)   wyniki sprawdzenia, w tym charakterystykę metrologiczną danego przyrządu pomiarowego;
  5)   informację o miejscach umieszczenia cechy legalizacji lub cech zabezpieczających oraz o liczbie umieszczonych cech zabezpieczających, o ile mają one zastosowanie;
  6)   stwierdzenie, czy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania techniczne i metrologiczne;
  7)   datę wykonania czynności;
  8)   pieczątkę imienną i podpis osoby przeprowadzającej sprawdzenie;
  9)   pieczątkę właściwego urzędu miar lub podmiotu upoważnionego.

§ 21. 1. Organ administracji miar albo podmiot upoważniony na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi poświadcza dokonanie legalizacji poprzez:
  1)   wydanie świadectwa legalizacji lub
  2)   umieszczenie na przyrządzie cechy legalizacji, która wskazuje:
a)  organ administracji miar albo podmiot upoważniony, który przeprowadził legalizację,
b)  rok albo miesiąc i rok legalizacji.
2. Na cechę legalizacji składa się:
  1)   cecha identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony i cecha roczna - jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w latach albo
  2)   cecha roczna i cecha miesięczna - jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w miesiącach.
3. Jeżeli przyrząd pomiarowy podlega legalizacji pierwotnej, a nie podlega legalizacji ponownej, cecha legalizacji składa się wyłącznie z cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony.
4. Cechy legalizacji i cechy zabezpieczające są nanoszone na przyrządy pomiarowe za pomocą nośników zapewniających ich czytelność, trwałość i odporność na zniszczenie.

§ 22. 1. Świadectwo legalizacji, o ile jest wydawane, powinno być dołączone do przyrządu pomiarowego wprowadzanego do obrotu lub użytkowania.
2. Świadectwo legalizacji przyrządu pomiarowego, o ile jest wydawane, powinno być przechowywane w sposób umożliwiający:
  1)   zapoznanie się z nim przez strony uczestniczące w pomiarach wykonywanych za pomocą tego przyrządu;
  2)   udostępnienie go właściwym organom podczas przeprowadzanych kontroli.

§ 23. Przyrząd pomiarowy zgłoszony do legalizacji jest zwracany wnioskodawcy niezwłocznie po zakończeniu czynności legalizacji, a w przypadku partii przyrządów pomiarowych są one zwracane niezwłocznie po wykonaniu czynności w stosunku do wszystkich przyrządów.

§ 24. Cechy identyfikujące, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1, są umieszczane na przyrządach pomiarowych jako cechy zabezpieczające przed dostępem osób nieuprawnionych we wszystkich przypadkach i miejscach wskazanych w:
  1)   przepisach określających szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, wydanych na podstawie art. 9a ustawy, lub
  2)   decyzji zatwierdzenia typu w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu albo
  3)   przepisach określających wymagania dla urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych.

§ 25. 1. Wzory cech legalizacji oraz wyróżniki cyfrowe identyfikujące urzędy podległe organom administracji miar i podmioty upoważnione stosowane w cechach identyfikujących urząd albo podmiot upoważniony określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Na przyrządach pomiarowych:
  1)   o których mowa w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, oraz na odważnikach klasy dokładności:
a)  E1, E2, F1, F2 i M1 od 1 mg do 50 kg,
b)  M2 prostopadłościennych od 5 kg do 50 kg i walcowych od 1 g do 10 kg,
  2)   innych niż określone w pkt 1 będących przedmiotem decyzji zatwierdzenia typu EWG
- na wniosek wnioskodawcy mogą być umieszczone cechy legalizacji pierwotnej.
3. Wzory cech legalizacji pierwotnej, które mogą być umieszczane na określonych przyrządach pomiarowych, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 26. Wzory świadectw legalizacji pierwotnej i legalizacji jednostkowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 27. 1. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2. Okres ważności legalizacji wyrażony w:
  1)   miesiącach - liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;
  2)   latach - liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

Rozdział 4 

Legalizacja ponowna

§ 28. 1. Wniosek o dokonanie legalizacji ponownej powinien zawierać:
  1)   dane identyfikujące wnioskodawcę:
a)  imię i nazwisko lub nazwę oraz jego adres,
b)  numer identyfikacji podatkowej;
  2)   dane identyfikujące zgłaszany przyrząd pomiarowy, w szczególności:
a)  nazwę lub znak fabryczny przyrządu pomiarowego,
b)  numer fabryczny przyrządu pomiarowego,
c)  liczbę sztuk zgłaszanych przyrządów pomiarowych, jeżeli jest większa niż jeden;
  3)   datę i podpis wnioskodawcy.
2. Jeżeli dowodem legalizacji przyrządu pomiarowego jest świadectwo legalizacji, do wniosku o dokonanie legalizacji ponownej powinno być dołączone świadectwo legalizacji pierwotnej lub poprzedniej legalizacji ponownej albo ich kopia, a w przypadku przyrządu pomiarowego zgłaszanego do legalizacji ponownej po raz pierwszy po dokonaniu oceny zgodności - kopia deklaracji zgodności, o której mowa w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.4)).
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być składany w formie pisemnej albo ustnie do rejestru wniosków.

§ 29. 1. Organy administracji miar oraz podmioty upoważnione prowadzą rejestry wniosków o dokonanie legalizacji ponownej.
2. Przyjmujący wniosek o dokonanie legalizacji ponownej wydaje pisemne potwierdzenie przyjęcia wniosku albo potwierdza przyjęcie na kopii wniosku.
3. W przypadku prowadzenia rejestru wniosków przy użyciu systemu informatycznego jako potwierdzenie przyjęcia wniosku wydawany jest wydruk z rejestru.

§ 30. 1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem powinien przedłożyć egzemplarz lub egzemplarze przyrządów pomiarowych, które mają być poddane legalizacji ponownej, albo wskazać we wniosku miejsce przeprowadzenia legalizacji, jeżeli zgodnie z przepisami określającymi szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, wydanymi na podstawie art. 9a ustawy, legalizacja tego rodzaju przyrządu pomiarowego powinna być przeprowadzona w miejscu jego zainstalowania lub miejscu użytkowania.
2. Jeżeli wnioskodawca zgłasza do legalizacji ponownej większą liczbę przyrządów pomiarowych, przyrządy te mogą być dostarczone do miejsca przeprowadzenia legalizacji w późniejszym terminie ustalonym przez organ administracji miar albo podmiot upoważniony.

§ 31. 1. Organ administracji miar albo podmiot upoważniony przeprowadza podczas legalizacji ponownej sprawdzenie przyrządu pomiarowego w zakresie, o którym mowa w art. 8m ust. 4 albo ust. 4a ustawy, zgodnie z przepisami określającymi szczegółowy zakres, tryb, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, wydanymi na podstawie art. 9a ustawy.
2. Z przeprowadzonych czynności sprawdzenia podczas legalizacji ponownej sporządza się protokół sprawdzenia albo zapiskę sprawdzenia, które powinny zawierać dane określone w § 20 ust. 2.

§ 32. W przypadku gdy legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego odbywa się w miejscu jego zainstalowania lub miejscu użytkowania, organ administracji miar może wezwać wnioskodawcę do udostępnienia specjalistycznego sprzętu, w szczególności wzorców miary i odpowiednich środków technicznych, oraz zapewnienia pomocy personelu pomocniczego w zakresie niezbędnym do dokonania legalizacji.

§ 33. 1. Organ administracji miar albo podmiot upoważniony na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi poświadcza dokonanie legalizacji ponownej poprzez:
  1)   wydanie świadectwa legalizacji ponownej lub
  2)   umieszczenie na przyrządzie cechy legalizacji ponownej, która wskazuje:
a)  organ administracji miar albo podmiot upoważniony, który przeprowadził legalizację,
b)  rok albo miesiąc i rok legalizacji.
2. Na cechę legalizacji ponownej składa się cecha:
  1)   identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony i
  2)   roczna - jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w latach albo
  3)   roczna i miesięczna - jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w miesiącach.
3. Do świadectw legalizacji ponownej stosuje się odpowiednio przepis § 22 ust. 2.

§ 34. 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzenia organ administracji miar lub podmiot upoważniony stwierdzą, że przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań, cechy legalizacji umieszczone na przyrządzie pomiarowym podczas legalizacji uprzedniej są kasowane za pomocą znaku, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Przyrządy pomiarowe zgłoszone do legalizacji ponownej są zwracane wnioskodawcy niezwłocznie po zakończeniu czynności legalizacji.

§ 35. 1. Wzory cech legalizacji ponownej oraz wyróżniki cyfrowe identyfikujące urzędy podległe organom administracji miar i podmioty upoważnione, stosowane w cechach legalizacji ponownej, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Cechy legalizacji ponownej i cechy zabezpieczające są nanoszone na przyrządy pomiarowe za pomocą nośników zapewniających ich czytelność, trwałość i odporność na zniszczenie.

§ 36. Wzór świadectwa legalizacji ponownej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 37. Cechy, o których mowa w § 33 ust. 2 pkt 1, są umieszczane na przyrządach pomiarowych:
  1)   w przypadku, gdy legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego lub jego części wykonywana jest w dwóch etapach i w pierwszym etapie sprawdzenie spełniania wymagań lub zgodności z zatwierdzonym typem przeprowadza się przed zainstalowaniem przyrządu pomiarowego, po przeprowadzeniu tego etapu;
  2)   jako cecha zabezpieczająca przed dostępem osób nieuprawnionych we wszystkich przypadkach i miejscach wskazanych w:
a)  przepisach określających szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, wydanych na podstawie art. 9a ustawy, lub
b)  decyzji zatwierdzenia typu w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu albo
c)  certyfikacie badania typu WE, certyfikacie zatwierdzenia typu WE albo certyfikacie badania projektu WE w przypadku przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności, albo
d)  przepisach określających wymagania dla urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych.

§ 38. 1. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności zostały określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2. Przepis § 27 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe, uchylające i końcowe

§ 39. Do wniosków o dokonanie legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych, które zostały wprowadzone do obrotu lub użytkowania i zalegalizowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, składanych po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nie stosuje się wymogu, o którym mowa w § 28 ust. 2.

§ 40. Dowody legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są ważne do czasu upływu ich okresów ważności określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 41. Podmioty upoważnione mogą posługiwać się dotychczasowymi wyróżnikami identyfikującymi ustalonymi w upoważnieniach do dokonywania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do czasu upływu okresów ważności upoważnień.

§ 42. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

______
1)   Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
2)   Rozporządzenie wdraża przepisy następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
a)   dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (Dz. Urz. WE L 202 z 06.09.1971, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 127),
b)   dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 g do 10 kg średniej klasy dokładności (Dz. Urz. WE L 202 z 06.09.1971, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 140),
c)   dyrektywy Rady 71/347/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pomiaru gęstości zboża w stanie zsypnym (Dz. Urz. WE L 239 z 25.10.1971, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 201),
d)   dyrektywy Rady 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do odważników od 1 mg do 50 kg dokładności większej niż średnia (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 2, str. 63),
e)   dyrektywy Rady 76/765/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, str. 143, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 259),
f)   dyrektywy Rady 86/217/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do manometrów do opon pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 152 z 06.06.1986, str. 48).
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 września 2007 r., pod numerem 2007/0519/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
4)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.
5)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834).


ustawa o własności lokali
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
ustawa o dodatkach mieszkaniowych
rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - legalizacja wodomierzy
ustawa - Prawo budowlane
StartOfertaDane kontaktoweAktualności/ogłoszeniaPrzydatne informacjePrzepisy prawne
Wszelkie prawa zastrzeżone (Adam Lipski Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami)