Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę, dotyczącą przejęcia w zarządzanie i administrowanie nieruchomości. Jako administrator ( zarządca ) budynku, zapewniam w pełni profesjonalną, obsługę techniczną, prawną i księgową nieruchomości. Moje kilkunastoletnie ( działalność w tym zakresie prowadzę od 1997 roku ) doświadczenie we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz wszechstronna wiedza na temat administrowania nieruchomościami dają gwarancję skutecznego, zgodnego z prawem i ekonomicznego zarządzania budynkiem.

W ramach oferowanych usług zapewniam:

1. Obsługę w zakresie przejęcia nieruchomości od poprzedniego zarządu/zarządcy/administratora

 • Organizacja planu przejęcia nieruchomości, przygotowanie projektów pism itp.
 • Uczestnictwo wraz z Zarządem Wspólnoty w komisji przejęcia dokumentacji : technicznej, eksploatacyjnej i finansowej nieruchomości.
 • Sporządzenie protokółu przejęcia nieruchomości oraz jej dokumentacji technicznej ( projektowej, powykonawczej i bieżącej) oraz dokumentacji eksploatacyjnej i finansowej.
 • Doradztwo w zakresie merytorycznym prowadzonych spraw przejęcia nieruchomości w stosunku do poprzedniego Zarządu.

2. Obsługę finansowo - księgową

 • Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych ( będących w mojej administracji ) jest prowadzona przez Biuro Rachunkowe, posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz jest wpisane na listę Doradców Podatkowych, w sposób zapewniający uzyskanie danych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz ustalenie:
• wielkości przychodów w postaci wpłat właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w podziale na poszczególne składniki tych wpłat
• wielkości pozostałych przychodów
• wielkości kosztów zarządu nieruchomością wspólną w podziale na poszczególne składniki tych kosztów
• stanu rozrachunków
• stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych ich przychodów i rozchodów
• stanu środków funduszu remontowego
 • Rozliczanie oraz windykacja zobowiązań poszczególnych właścicieli lokali.
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych rocznych w zakresie rzeczowo – finansowym oraz projektów korekt tych planów w uzasadnionych przypadkach.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty w terminach określonych ustawą o własności lokali wraz z zawiadomieniem właścicieli lokali o terminach zebrań sprawozdawczych.
 • Przygotowywanie informacji o kosztach zarządu nieruchomością wspólną oraz rozliczanie zaliczek przeznaczonych na ich pokrycie wraz z rozliczeniem ewentualnych pożytków z nieruchomości wspólnej.
3. Obsługę w zakresie przepisów prawnych
 • Reprezentacja Wspólnoty w postępowaniach dotyczących nieruchomości wspólnej w Urzędach - sprawach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych.
 • Przygotowywanie projektów umów.
 • Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty.
 • Przygotowywanie projektów szczegółowych pełnomocnictw dla Radcy Prawnego lub Adwokata w zakresie prowadzenia ewentualnych spraw w sądzie.
 • W zakresie obsługi prawnej administrowanych nieruchomości współpracuję z dwiema Kancelariami Adwokackimi.

4. Obsługę techniczną

 • Przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości (projektowej, powykonawczej i bieżącej oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości w tym książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 • Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków i lokali polegające na terminowym prowadzeniu kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego i warunkami gwarancji poprzez zlecanie wykonania prac właściwym firmom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie.
 • Zapewnienie utrzymania budynków wraz z całą infrastrukturą techniczną w należytym stanie technicznym i estetycznym poprzez zawarcie umów z usługodawcami posiadającym stosowne uprawnienia do realizacji usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw, pogotowia technicznego oraz usuwania skutków awarii w nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie niezbędnego i wymaganego wstępu do wszelkich pomieszczeń ogólnych budynku oraz podjęcie czynności mających na celu udostępnienie przez właścicieli lokali mieszkalnych w przypadkach awarii, przeprowadzenia stosownych przeglądów, konserwacji, napraw, bądź remontów.
 • Bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych na podstawie zawartych umów i zleceń oraz kontrola prawidłowości ich realizacji wraz z dokonaniem odbioru wykonania prac w tym zakresie.
 • Wybór wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz pracami inwestycyjnymi,
 • Wskazanie niezbędnych działań w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych.
Zapraszam do współpracy